fbpx

Algemene voorwaarden Meditatie Instituut Nederland

1: Inleiding en definities:

1.1 Meditatie Instituut Nederland is gevestigd aan Lovinkbeek 8 Zwolle en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder KvK nummer 52514463. Meditatie Instituut Nederland communiceert ook onder de handelsnamen Vihara, Meditatie Instituut Vihara en Min Meditatie Instituut Nederland.

1.2 Contact via: [email protected] of schriftelijk naar: Meditatie Instituut Nederland, Lovinkbeek 8, 8033 EB, Zwolle.

1.3 Meditatie Instituut Nederland biedt consulten, trainingen, cursussen, en opleidingen aan voor individuen en groepen. Zowel aan particulieren als bedrijven.

1.4 Onder opdrachtgever of klant wordt verstaan: (potentiële) deelnemers of opdrachtgevers voor wat betreft consulten, trainingen, cursussen en opleidingen.

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers of opdrachtgevers voor wat betreft consulten, trainingen, cursussen en opleidingen.

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een consult, training, cursus of opleiding komt tot stand door het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Mediatie Instituut Nederland.

3: Inschrijvingen
3.1 Een inschrijving voor een klant is pas definitief na betaling en ontvangst van een bevestiging. Indien er een maximum aantal deelnemers voor een training, cursus of opleiding geldt, vindt inschrijving plaats op basis van ontvangst van aanmeldingen.

3.2 Het staat Meditatie Instituut Nederland vrij om de locatie van een consult, training, cursus of opleiding te wijzigen.

3.3. Opdrachtgever of deelnemer dient voor deelname Meditatie Instituut Nederland ten alle tijden op de hoogte te stellen indien de opdrachtgever of deelnemer:
– zwanger is;
– medicijnen gebruikt;
– een lichamelijke of psychische ziekte of belemmering heeft;
– onder behandeling is bij een arts of therapeut.
Dit stelt Meditatie Instituut Nederland in staat om het aanbod hierop af te stemmen, goedkeuring van een arts te vragen, de opdrachtgever/deelnemer te adviseren of en/of de opdrachtgever/deelnemer te weigeren.

3.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Afmelden door opdrachtgever of deelnemer
4.1 De opdrachtgever of deelnemer heeft het recht deze te annuleren per e-mail of brief. Annulering geldt alleen indien de opdrachtgever of deelnemer van Meditatie Instituut Nederland een bevestiging heeft ontvangen van ontvangst van de annulering. Bij annulering per brief wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.
Voor annulering na inschrijving worden de volgende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever of deelnemer:
– Bij annulering meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum zal €25,00 in rekening worden gebracht.
– Bij annulering binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum zal 40% van de prijs in rekening worden gebracht.
– Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum zal 85% van de prijs in rekening worden gebracht.
– Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum zal 100% van de prijs in rekening worden gebracht.

Na aanvang heeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op enige terugbetaling bij tussentijdse annulering.

5. Annulering of verplaatsing door Meditatie Instituut Nederland
5.1 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om zonder opgave van redenen een consult, training, cursus of opleiding te annuleren. In dat geval heeft de opdrachtgever of deelnemer recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Meditatie Instituut Nederland, of een rato daarvan.

5.2 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om zonder opgave van reden deelname van de opdrachtgever of deelnemer te weigeren of op te schorten, indien deze niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.3 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om de datum van een consult, cursus, training of opleiding te wijzigen. De opdrachtgever of deelnemer wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

5.4 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om een andere leraar, trainer of docent aan te stellen dan van tevoren gecommuniceerd. Meditatie Instituut Nederland tracht hierbij iemand aan te stellen met voldoende kennis van zaken met betrekking tot hetgeen dat wordt aangeboden.

5.5 Het is Meditatie Instituut Nederland toegestaan om een training, cursus of opleiding te annuleren of op te schorten indien er niet voldoende inschrijvingen zijn (Meditatie Instituut Nederland bepaald voor ieder aanbod een ondergrens).

5.6 Het staat Meditatie Instituut Nederland vrij om reeds bevestigde inschrijvingen te annuleren of een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van het aan Meditatie Instituut Nederland betaalde bedrag wat betrekking heeft op deze betreffende dienst, of een rato daarvan.

6: Betaling
6.1 De opdrachtgever of deelnemer dient het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Betaling dient te worden gedaan op de door Meditatie Instituut Nederland aangegeven wijze, zonder compensatie of korting, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever of deelnemer is vanaf 14 dagen na de factuurdatum, over het openstaande bedrag, de wettelijke rente verschuldigd.

7: Klachten
7.1 Klachten dienen met een uitgebreide omschrijving per e-mail of schriftelijk worden gemeld aan Meditatie Instituut Nederland. Meditatie Instituut Nederland tracht adequaat te reageren en indien een klacht gegrond is, deze te herstellen.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever of deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8: Aansprakelijkheid
8.1 De totale aansprakelijkheid van Meditatie Instituut Nederland beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het betaalde bedrag voor deelname aan het consult, de cursus, training, opleiding of ander aangeboden dienst, tenzij er aanwijsbaar sprake is van bewuste opzet door Meditatie Instituut Nederland.

8.2 Meditatie Instituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een consult, training, cursus, opleiding of een aangeboden dienst.

9: Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht
9.1 Alle overhandigde en toegestuurde media en informatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

9.2 Het maken van beeldopnamen van een consult, cursus, training, opleiding of ander aangeboden dienst (of een gedeelte daarvan) is niet toegestaan.

10: Overige bepalingen
10.1 Meditatie Instituut Nederland heeft het recht om de prijzen of de inhoud van cursussen, trainingen en opleidingen aan te passen.

10.2 Indien de opdrachtgever of deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt voor of tijdens een consult, training, cursus of dat een goede uitvoering volgens de trainer/therapeut wordt bemoeilijkt , heeft Meditatie Instituut Nederland het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen voor het betreffende evenement, en te weigeren voor volgende consulten, trainingen, cursussen, opleiding of ieder ander aanbod. De opdrachtgever of deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen retraites
- Meditatievideo's + Blogs
(o.a. verhalen en geleide meditaties)