fbpx

Algemene voorwaarden Meditatie Instituut Nederland

1: Inleiding en definities:

1.1 Meditatie Instituut Nederland is gevestigd aan Lovinkbeek 8 Zwolle en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder KvK nummer 52514463. Meditatie Instituut Nederland communiceert ook onder de handelsnamen Vihara, Meditatie Instituut Vihara en Min Meditatie Instituut Nederland.

1.2 Contact via: [email protected] of schriftelijk naar: Meditatie Instituut Nederland, Lovinkbeek 8, 8033 EB, Zwolle.

1.3 Meditatie Instituut Nederland biedt consulten, trainingen, cursussen, en opleidingen aan voor individuen en groepen. Zowel aan particulieren als bedrijven.

1.4 Onder opdrachtgever of klant wordt verstaan: (potentiële) deelnemers of opdrachtgevers voor wat betreft consulten, trainingen, cursussen en opleidingen.

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers of opdrachtgevers voor wat betreft consulten, trainingen, cursussen en opleidingen.

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een consult, training, cursus of opleiding komt tot stand door het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Meditatie Instituut Nederland.

3: Inschrijvingen
3.1 Een inschrijving voor een klant is pas definitief na betaling en ontvangst van een bevestiging. Indien er een maximum aantal deelnemers voor een training, cursus of opleiding geldt, vindt inschrijving plaats op basis van ontvangst van aanmeldingen.

3.2 Het staat Meditatie Instituut Nederland vrij om de locatie van een consult, training, cursus of opleiding te wijzigen.

3.3. Opdrachtgever of deelnemer dient voor deelname Meditatie Instituut Nederland ten alle tijden op de hoogte te stellen indien de opdrachtgever of deelnemer:
– zwanger is;
– medicijnen gebruikt;
– een lichamelijke of psychische ziekte of belemmering heeft;
– onder behandeling is bij een arts of therapeut.
Dit stelt Meditatie Instituut Nederland in staat om het aanbod hierop af te stemmen,  in overleg met deelnemer goedkeuring van een arts te vragen, de opdrachtgever/deelnemer te adviseren of en/of de opdrachtgever/deelnemer te weigeren.

3.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Afmelden of annuleren door opdrachtgever of deelnemer
4.1 De opdrachtgever of deelnemer heeft het recht de aanmelding voor een activiteit te annuleren per e-mail of brief. Annulering geldt alleen indien de opdrachtgever of deelnemer van Meditatie Instituut Nederland een bevestiging heeft ontvangen van ontvangst van de annulering. Bij annulering per brief wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.
Voor annulering na inschrijving worden de volgende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever of deelnemer:
– Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving worden er geen kosten berekend en ontvangt de deelnemer het volledig betaalde bedrag terug. 
– Bij annulering meer dan 60 dagen voor de aanvangsdatum zal 15% van de prijs in rekening worden gebracht, tenzij er binnen 14 dagen na inschrijving wordt geannuleerd.
– Bij annulering binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum zal 60% van de prijs in rekening worden gebracht, tenzij er binnen 14 dagen na inschrijving wordt geannuleerd.
– Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum zal 85% van de prijs in rekening worden gebracht, tenzij er binnen 14 dagen na inschrijving wordt geannuleerd.
– Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum zal 100% van de prijs in rekening worden gebracht, tenzij er binnen 14 dagen na inschrijving wordt geannuleerd.

Na aanvang heeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op enige terugbetaling bij tussentijdse annulering, tenzij er binnen 14 dagen na inschrijving wordt geannuleerd.

Indien de activiteit waarvoor de opdrachtgever of deelnemer zich heeft aangemeld vol zit en er kan iemand anders de vrijgekomen plek invullen ontvangt de deelnemer het volledige inschrijfgeld terug minus 47,20 euro administratiekosten exclusief 21% B.T.W. Indien er al een intakegesprek heeft plaatsgevonden wordt hiervoor 85 euro exclusief 21% B.T.W. in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang is vervanging niet meer mogelijk en wordt wel 100% van de prijs in rekening gebracht.

5. Annulering, verplaatsing of aanpassing door Meditatie Instituut Nederland
5.1 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om zonder opgave van redenen een consult, training, cursus of opleiding te annuleren. In dat geval heeft de opdrachtgever of deelnemer recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Meditatie Instituut Nederland, of een rato daarvan.

5.2 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om zonder opgave van reden deelname van de opdrachtgever of deelnemer te weigeren of op te schorten, indien deze niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.3 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om de datum van een consult, cursus, training of opleiding te wijzigen. De opdrachtgever of deelnemer wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

5.4 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om de locatie van een consult, cursus, training of opleiding te wijzigen, of deze online aan te bieden. De opdrachtgever of deelnemer wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

5.5 Meditatie Instituut Nederland is gerechtigd om een andere leraar, trainer of docent aan te stellen dan van tevoren gecommuniceerd. Meditatie Instituut Nederland tracht hierbij iemand aan te stellen met voldoende kennis van zaken met betrekking tot hetgeen dat wordt aangeboden.

5.6 Het is Meditatie Instituut Nederland toegestaan om een training, cursus of opleiding te annuleren of op te schorten indien er niet voldoende inschrijvingen zijn (Meditatie Instituut Nederland bepaald voor ieder aanbod een ondergrens).

5.7 Indien het nodig is om een docent te vervangen, kan het zijn dat bepaalde onderdelen die vooraf zijn gecommuniceerd, door Meditatie Instituut Nederland worden vervangen door andere, passende methoden binnen de context van een cursus, training, opleiding of ander aangeboden dienst. 

5.8 Het staat Meditatie Instituut Nederland vrij om reeds bevestigde inschrijvingen te annuleren of een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van het aan Meditatie Instituut Nederland betaalde bedrag wat betrekking heeft op deze betreffende dienst, of een rato daarvan.

6: Betaling
6.1 De opdrachtgever of deelnemer dient het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Betaling dient te worden gedaan op de door Meditatie Instituut Nederland aangegeven wijze, zonder compensatie of korting, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever of deelnemer is vanaf 14 dagen na de factuurdatum, over het openstaande bedrag, de wettelijke rente verschuldigd.

7: Klachten
7.1 Klachten dienen met een uitgebreide omschrijving per e-mail of schriftelijk worden gemeld aan Meditatie Instituut Nederland. Meditatie Instituut Nederland tracht adequaat te reageren en indien een klacht gegrond is, deze te herstellen.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever of deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8: Aansprakelijkheid
8.1 De totale aansprakelijkheid van Meditatie Instituut Nederland beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het betaalde bedrag voor deelname aan het consult, de cursus, training, opleiding of ander aangeboden dienst, tenzij er aanwijsbaar sprake is van bewuste opzet door Meditatie Instituut Nederland.

8.2 Meditatie Instituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een consult, training, cursus, opleiding of een aangeboden dienst.

9: Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht
9.1 Alle overhandigde en toegestuurde media en informatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. 

9.2 Het maken van beeldopnamen van een consult, cursus, training, opleiding of ander aangeboden dienst (of een gedeelte daarvan) is niet toegestaan voor deelnemers en opdrachtgevers.

10. Video opname

10.1 Meditatie Instituut Nederland heeft het recht om opnames te maken bij cursussen, trainingen, retraites en opleidingen. Deze opnames kunnen live worden uitgezonden of op een later moment online worden gezet of worden gedeeld. Hiervan worden deelnemers van tevoren op de hoogte gesteld.

11. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

11.1 Zowel Meditatie Instituut Nederland als de opdrachtgever of deelnemer zijn verplicht alle niet publiek beschikbare informatie van en over Meditatie Instituut Nederland, informatie van en over de opdrachtgever of deelnemer, als ook informatie van en over andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en zullen deze informatie niet aan derden kenbaar maken, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door de partij van wie de informatie afkomstig is. 

12: Overige bepalingen
12.1 Meditatie Instituut Nederland heeft het recht om de prijzen of de inhoud van cursussen, trainingen en opleidingen aan te passen.

12.2 Indien de opdrachtgever of deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt voor of tijdens een consult, training, cursus of dat een goede uitvoering volgens de trainer/therapeut wordt bemoeilijkt , heeft Meditatie Instituut Nederland het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen voor het betreffende evenement, en te weigeren voor volgende consulten, trainingen, cursussen, opleiding of ieder ander aanbod. De opdrachtgever of deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen van retraites & cursussen
- Meditatievideo's e.a. inspiratie